Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/gy026400/_sub/materskaskola/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

 NOVINKY

ADVENT SA ZAČÍNA ...

Darujte svojim deťom  zážitkový adventný čas  a vymyslite spoločné aktivity na každé popoludnie až do Štedrého dňa. Vneste tento rok do adventu trochu prekvapenia – namiesto čokoládových figúrok nečakané zážitky a  úlohy, ktoré budete plniť so svojimi deťmi. Ak by Vám došli nápady, môžete sa inšpirovať Adventným kalendárom, ktorý prikladáme.

 Pred opätovným nástupom dieťaťa do  materskej školy sa dôkladne oboznámte s opatreniami  vyplývajúcimi z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020).

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (1. 11. 2020)

Príloha 1 - Podmienky vstupu do školy (1. 11. 2020)

Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu (1. 11. 2020)

Príloha 3 - Vyhlásenie zamestnanca (1. 11. 2020)

Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1. 11. 2020)

 • Zákonný zástupca dieťaťa, predloží po celoplošnom testovaní pri nástupe dieťaťa do materskej školy- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ( Príloha 2).
 • Rodič je povinný stiahnuť si tlačivo , vyplniť pred nástupom do MŠ a následne odovzdať triednej učiteľke. (Bez tlačiva vstup nebude umožnený).
 • Do MŠ môže priviesť dieťa len zákonný zástupca s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
 • V prípade, ak je rodič pozitívne testovaný - dieťa ostáva v domácej karanténe 10 dní.
 • Na základe zákona č.355/2007 o ochrane verejného zdravia a v nadväznosti na Vyhlášku č.16/2020 sa v čase od 2.11.2020-9.11.2020 do 01:00 hod. zakazuje do zariadenia vstup osobám, pre ktoré neplatí výnimka.

 V prípade negatívneho výsledku testu  podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

 

 

COVID informácie pre rodičov

ČO SA POVAŽUJE ZA PRÍZNAKY OCHORENIA ...

1. Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C - triaška - malátnosť - neprimeraná únava - začervenané alebo zapálené oči s výtokom - upchatý nos so sťaženým dýchaním –hustý, skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa - nádcha - bolesť uší - výtok z uší - oslabený sluch - suchý dusivý kašeľ - vlhký produktívny kašeľ -vracanie - riedka stolica niekoľkokrát denne - novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

2. Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA ...

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky  materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (dostane ho  pri nástupe dieťaťa od triednej učiteľky).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
 • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 - tzv.  "úzky kontakt" alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom školy.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku a riaditeľa školy.
 • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

VSTUP CUDZÍCH OSOB DO MATERSKEJ ŠKOLY ...

·  Je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

·  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.

·  Na komunikáciu externých osôb s materskou školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Ďalšie informácie: Čo robiť, ak som bol v úzkom kontakte...., Čo robiť ak som COVID pozitívny...

 


Dokument: Rozhodnutie zriaďovateľa škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta