NOVINKY

COVID informácie pre rodičov

ČO SA POVAŽUJE ZA PRÍZNAKY OCHORENIA ...

1. Telesná teplota dieťaťa nad 37,5 °C - triaška - malátnosť - neprimeraná únava - začervenané alebo zapálené oči s výtokom - upchatý nos so sťaženým dýchaním –hustý, skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa - nádcha - bolesť uší - výtok z uší - oslabený sluch - suchý dusivý kašeľ - vlhký produktívny kašeľ -vracanie - riedka stolica niekoľkokrát denne - novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži.

2. Pedagogický zamestnanec, ktorý ráno pri realizácii ranného filtra alebo v priebehu dňa zistí, že dieťa trpí niektorým z uvedených príznakov, je povinný dieťa neprevziať, resp. zabezpečiť jeho izoláciu, kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a  vylúčiť ho z kolektívu zdravých detí. 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA ...

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky  materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
  • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (dostane ho  pri nástupe dieťaťa od triednej učiteľky).
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
  • Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 - tzv.  "úzky kontakt" alebo z dôvodu ochorenia na COVID-19 predkladá pri návrate do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom školy.
  • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú triednu učiteľku a riaditeľa školy.
  • Bezodkladne hlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

VSTUP CUDZÍCH OSOB DO MATERSKEJ ŠKOLY ...

·  Je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

·  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.

·  Na komunikáciu externých osôb s materskou školou odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Ďalšie informácie: Čo robiť, ak som bol v úzkom kontakte...., Čo robiť ak som COVID pozitívny...

 


Dokument: Rozhodnutie zriaďovateľa škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta