Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/gy026400/_sub/materskaskola/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

O MATERSKEJ ŠKOLE

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY          

Materská škola je zaradená v sieti škôl od roku  1984. Je štátnou materskou školou a zriaďovateľom  školy  je  Mesto Giraltovce.

Našim cieľom je realizovať aktivity a organizovať činnosti v prospech rozvoja detí, vedúce k prehĺbeniu vzdelávacieho a výchovného pôsobenia rodiny, materskej školy a spoločnosti. Zároveň však ponechávame deťom ich túžbu snívať, rozvíjať samostatnosť a individualitu, poznávať a tvoriť. Snažíme sa spoznať, čo deti fascinuje a baví, a tieto poznatky previesť do výučby tak, aby sa deti  UČILI  HROU.

    Ponúkame program vytvorený podľa  potrieb detí, dostatočne pestrý, aby umožnil rešpektovať slobodnú individuálnu voľbu, program, tvorený s invenciou, fantáziou i humorom, pod vedením výborných pedagógov so želaním, aby im na celý život vydržala láska ku škole, radosť z poznávania a chuť od prvých krôčikov vo svete niečo dokázať.

    Podporujeme a realizujeme výchovu k zdravému spôsobu života. Cieľom školského vzdelávacieho programu je utvárať a skvalitňovať u detí návyky zdravého životného štýlu, zlepšovať ich zdravotný stav, prehlbovať poznatky o zdraví a chorobe, vytvárať podmienky pre zdravý  psychický vývin, prispievať k skvalitneniu životného prostredia environmentálnou výchovou.

    Fyzický rozvoj detí sa snažíme podporiť vhodným výberom aktivít a dostatkom pohybu v budove školy i mimo nej. Naše deti si osvojujú  základy pohybových a športových aktivít a  ich pravidiel v zmysle fair play. Vedieme ich k tolerancii, nesebeckosti a  k vzájomnej komunikácii.

    Podmienky a prostredie na výchovu a vzdelávanie  sú vytvárané tak, aby podporovali rozvojový potenciál každého dieťaťa. Učitelia školy podporujú proces zapojenia všetkých detí bez rozdielu do školských i mimoškolských aktivít.

Škola je rodičom plne otvorená, a preto sme radi  a vítame to, keď sa rodičia zúčastňujú  aktivít, ktoré škola  organizuje.

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA

    Snažíme sa vytvárať priateľskú, rodinnú atmosféru, v ktorej sa dieťa cíti bezpečne a kam sa teší. Kladieme dôraz na dostatočné množstvo príležitostí k pohybu a hre detí, dbáme na pokojné a prirodzené prechody medzi činnosťami. Nenútenou formou striedame rôzne spontánne aj riadené činnosti a odpočinok. Rozvíjame sebadôveru a samostatnosť detí. Učíme ich formulovať svoje myšlienky i načúvať druhým - všetci sme si rovní a sme kamaráti, spolupracujeme  a vyjadrujeme svoje pocity. Denný režim v našej MŠ rešpektuje individualitu dieťaťa a zdravú životosprávu. V celodennom programe je zabezpečená  vyváženosť všetkých druhov činností - pohybovej aktivity, rozumovej, tvorivej činnosti a samostatnej iniciatívy detí, sebareflexie a hodnotenia detí tak, aby bol zabezpečený ich  harmonický rozvoj.Ponúkame širokú škálu aktivít, ktoré sú zamerané na zdravý pohyb, rozvoj hrubej i jemnej motoriky, estetického vnímania, kreativity, nadania, sebarealizácie, sociálnych vzťahov, pamäte, relaxácie a porozumenia.

TRIEDY: 

    Celkovo u nás v súčasnej dobe  nájdete  sedem priestranných, slnečných tried. Triedy sú pomenované podľa rôznych druhov ovocia. Škola má svoj školský erb, každá trieda má svoju hymnu, vlajku a pokrik.Školský vzdelávací program má názov : „OVOCNÍČKOVIA     „Výchovno - vzdelávacia práca sa  v jednotlivých triedach pochopiteľne líši vzhľadom na vek, schopnosti a potreby detí. U najmenších detí sa najviac zameriavame na postupnú adaptáciu v novom prostredí, rozvoj sociálnych zručností a komunikácie. Pani učiteľky vo všetkých triedach kladú dôraz na rozvoj samostatnosti, učia deti vzájomnej komunikácii a ohľaduplnosti. V prípravných triedach je práca zameraná na rozvoj školskej zrelosti a  maximálnu pozornosť venujeme  príprave na úspešný vstup detí do základnej školy. Našou snahou je doviesť dieťa na konci predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobných predpokladov získalo primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a základy pre ďalší rozvoj  učenia a vzdelávania.                        

    V triedach je  dostatok hračiek, didaktického a výtvarného materiálu pre hry a činnosti detí, ale aj priestor a podmienky na všetky druhy detských hier. Nábytok v triedach, vybavenie a hygienické zariadenia sú prispôsobené potrebám a počtu detí. Na výzdobe interiéru tried, šatní a chodieb sa podieľajú deti svojimi  prácami, ktoré sú prístupné rodičom aj verejnosti.

ŠKOLSKÉ DVORY : 

    Škola je  obklopená veľkou záhradou  so školskými dvormi a  hernými prvkami, ktoré sú využívané pri pobyte detí vonku v každom  ročnom období. Na školských dvoroch sú pieskoviská, záhradné náradie, preliezačky a hojdačky. Deti majú k dispozícii aj ihrisko s umelou  trávou. Stromy a kríky nielen dotvárajú ráz školských dvorov, ale v letných mesiacoch sa využívajú ich tienisté zákutia ako úkryt pred horúcimi slnečnými lúčmi pri pobyte vonku.  Priestory jednotlivých dvorov  a ich  zariadenia umožňujú  realizovať s deťmi rozmanité pohybové a športové aktivity.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA 

    Zaistenie bezpečnosti detí v našej MŠ patrí medzi naše základné priority. Priestory spĺňajú všetky normy pre prevádzku predškolského zariadenia. Vedieme deti k zdravému životnému štýlu, k zdravej výžive a vštepujeme im základné hygienické návyky.

STRAVOVANIE, PITNÝ REŽIM 

    Systém stravovania v našej MŠ je zabezpečovaný školskou kuchyňou, ktorá garantuje vyváženú a kvalitnú stravu po celý deň. Potraviny sú vždy čerstvé, strava je pripravovaná pre deti predškolského veku a zodpovedá náročným  hygienickým požiadavkám  na  stravovanie detí. Ponúkame deťom  pestrú, vyváženú a plnohodnotnú stravu.Deti do jedla nenútime, snažíme sa však, aby  ho aspoň ochutnali a  naučili sa  konzumovať zdravé a zdraviu prospešné jedlá. Pitný režim, ovocie a zeleninu majú deti k dispozícii  každý deň.

VYBAVENIE ŠKOLY 

    Budova školy je po kompletnej rekonštrukcii a je vhodne  prispôsobená na prevádzku  materskej školy. Priestory sú veľké, svetlé a spĺňajú všetky hygienické i bezpečnostné nároky. Herne a spoločné priestory sú prispôsobené vzdelávacím  aktivitám a činnostiam, ktoré počas dňa deti vykonávajú.

Dieťa má právo byť samo sebou.

Dieťa je jedinečná osobnosť, ako partner má rovnaké práva na chyby a omyly ako dospelý.

Dieťa má právo na sebarealizáciu. 

Dieťa má právo odlišovať sa od iných.

Dieťa má právo byť spoločensky akceptované.

Pre dieťa je dôležitý pocit dôvery a istoty.                                                                            

Spolupráca a spoluúčasť Vás, rodičov, je pre nás nevyhnutná!

 Ak ste nenašli všetky  informácie o živote materskej školy, odporúčame nahliadnuť do  šatní  jednotlivých tried. Sú tam  informácie, ktoré nechceme umiestňovať do  "kyberpriestoru".