Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/gy026400/_sub/materskaskola/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

NP PRIM - Projekt Inklúzie v Materských školách

NP PRIM v skratke

Hlavným cieľom projektu je vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a prostredníctvom práce s rodinou zvýšiť počet detí z marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktoré navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít, ako jeden z nástrojov sociálno-ekonomickej integrácie.

Doba realizácie projektu: do 31. októbra 2020.

Inklúzia vo vzdelávaní predstavuje vzdelávanie všetkých detí spolu bez akýchkoľvek organizačných opatrení, ktoré by oddeľovali deti na základe rodu, spoločenskej triedy, etnicity, schopností, zdravotných postihnutí, jazyka, náboženstva a iných foriem rozdielov medzi ľuďmi. Inklúzia je právo dieťaťa a povinnosťou školy je sprostredkovať uplatňovanie tohto práva bez obmedzení.

Inkluzívny tím sa podieľa na odstraňovaní bariér a potrieb detí, najmä z MRK a zavádzaní inkluzívnych praktík v oblasti kultúry, politiky a praxe MŠ.

- Tím pracovníkov MŠ, vedený spravidla riaditeľom MŠ, ktorý tvoria pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci MŠ, ako aj ďalší členovia napr. koordinátor práce s rodinou.

- Inkluzívny tím je podporovaný odborným poradenstvom a konzultáciami zo strany expertov. Podieľa sa na identifikácii a odstraňovaní bariér a potrieb detí, najmä z MRK a zavádzaní inkluzívnych praktík v oblasti kultúry, politiky a praxe MŠ.

Regionálna sieť

Pre zvýšenú pomoc a podporu implementácie NP PRIM pôsobia v regiónoch Slovenska 9 regionálni koordinátori.

Sídla regionálnych kancelárií: Michalovce, Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Rimavská Sobota, Nitra, Košice a Prešov.