Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/gy026400/_sub/materskaskola/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

ROZLÚČENIE S DIEŤAŤOM - AKO POMÔCŤ SEBE I DIEŤAŤU ...čítaj ďalej ...


SPRIEVODCA  MATERSKOU ŠKOLOU

PRÍCHODY A ODCHODY:

 • Do MŠ PRIVEĎTE svoje dieťa podľa možnosti – najneskôr do 8:00 hod., dochádzka detí je evidovaná do 8:00 hod., a preto v prípade predpokladaného odôvodného neskoršieho príchodu nahláste svoje dieťa na stravovanie v uvedený deň telefonicky do 8:00 hod. (054/732 28 68) alebo deň predtým to oznámte triednej učiteľke.
 • Deti, ktoré neprídu do MŠ do 8.00 hod. učiteľky na uvedený deň automaticky vyhlásia a nie je potrebné telefonovať do školy, iba vtedy ak ide o dlhodobejšiu neprítomnosť.
 • Vchodové dvere sa ráno zamykajú o 8:00 hod. a realizuje sa výchovno-vzdelávací proces, preto neskoré príchody nás VYRUŠUJÚ!
 • Dvere sa uzamykajú kvôli bezpečnosti detí a na zabránenie pohybu cudzích osôb, prípadne proti odcudzeniu osobných vecí detí.
 • Vchodové dvere sa odomykajú po obede od 12:15-12.30 hod. a po spánku o 14:45 hod., v tomto čase si dieťa  môžete zo školy VYZDVIHNÚŤ!
 • Ráno pri príchode je rodič povinný informovať učiteľku o každej zmene(zdravotného stavu),ku ktorej došlo, keď bolo dieťa doma (napr. modrina, rana na tele, hnačky, bolesti brucha, hlavy...)
 • Pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa NEVSTUPUJTE do triedy a priestorov umyvárne, ak je to nevyhnutné , použite z hygienických dôvodov NÁVLEKY !
 • Ak si svoje dieťa opakovane nevyzdvihnete z MŠ v stanovenom čase (z rôznych dôvodov) alebo zabudnete prísť pre svoje dieťa a nebudete o tom informovať učiteľku, budeme nútení kontaktovať príslušné úrady ( ÚPSVaR, mestskú políciu).
 • Na vaše otázky, týkajúce sa dieťaťa vám odpovedia pani učiteľky v čase konzultačných hodín.
 • Všetky nové - potrebné informácie o činnostiach sa dozviete na nástenke a webovej stránke školy.
 • Deťom do MŠ NEDÁVAJTE – hračky, sladkosti,žuvačky,sladené nápoje, pokiaľ sa nejedná o plánovanú aktivitu detí. O tom budú rodičia vždy vopred informovaní.

 

POPLATKY:

 • Poplatky za stravu ZAPLAŤTE v určenom termíne vždy do 15.dňa v mesiaci

Spôsob úhrady:

Platba za stravné sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v mesiaci na číslo účtu : SK 46 0200 0000 0016 4005 1257

* poštovou poukážkou * trvalým príkazom * prevodom cez internetbanking

Doklad o zaplatení stravného rodičia nepredkladajú, iba v prípade, ak platba mešká -rodič na požiadanie vedúcej školskej jedálne predloží ústrižok alebo iný doklad o zaplatení.

 • Poplatky za školné  ZAPLAŤTE v  určenom termíne – vždy  do 8.dňa v mesiaci,platí sa na dva mesiace vopred.
 • Číslo účtu: SK68 0200 0000 0016 4008 0058

Spôsob úhrady:

*poštová poukážka (dostanete ju v triede),*trvalý príkaz, *internet banking

Ústrižok alebo iný doklad  o zaplatení  školného sa odovzdáva v triede na zaevidovanie do evidenčného  listu  platieb   dieťaťa.

 • Všetky iné poplatky v hotovosti(divadlá ,ZRPŠ) uhraďte v čase pri vyzdvihnutí dieťaťa popoludní (nie ráno).
 • Opakované nedodržanie termínov platenia poplatkov, je považované za porušovanie školského poriadku a dieťa môže byť predčasne vylúčené z MŠ, do MŠ bude prijaté dieťa, ktorého žiadosti sa nevyhovelo pre nedostatok miesta.

 

OBLEČENIE A POBYT VONKU

 • DBAJTE  na to, aby dieťa malo v MŠ na prezúvanie  do triedy pevnú obuv –  fixujúcu členok. Nie šľapky alebo crocssy! Pri nevhodnej obuvi MŠ za prípadne úrazy nenesie zodpovednosť!
 • Všetky deti majú mať v skrinke   DOSTATOK náhradného  oblečenia na prezlečenie.
 • Ak dieťa nepozná svoj odev a osobné veci, rodič je povinný tieto označiť menom dieťaťa. Za výmenu odevu neoznačeného menom škola nezodpovedá.
 • V škole sa používa školské posteľná bielizeň a uteráky, ktoré perú rodičia.
 • Pyžamo si môžu rodičia zobrať na vypratie každý piatok, prípadne podľa potreby aj častejšie.
 • Ak chcete predísť ochoreniu alebo  úrazu OBLEČTE svoje dieťa primerane počasiu a ročnému obdobiu, snažte sa dieťa obliekať  do viacerých vrstiev oblečenia.
 • Pri zobliekaní detí v šatni ROZVIAŽTE deťom šnúrky na topánkach, odev prevráťte a rozopnite tak, aby si ho dieťa mohlo samo  obliecť, keď  pôjde von na školský dvor.
 • Deti musia mať v škole pohodlné oblečenie, tak aby sa mohli hrať sa na školskom dvore, v pieskovisku ,kresliť, maľovať, či modelovať, bez obáv, že sa zašpinia alebo si oblečenie poškodia.(Zvoľte si preto možnosť, prezliekať deti  do oblečenia na hranie, nezabudnite  toto oblečenie denne kontrolovať a v prípade zašpinenia ho vyprať alebo vymeniť za čisté).

 

CHOROBA A NEPRÍTOMNOSŤ

 • Neprítomnosť pre chorobu OZNÁMTE učiteľkám v triede.!
 • CHORÉ DIEŤA DO MŠ NEPATRÍ!
 • Ak ráno, pri preberaní dieťaťa od rodiča  učiteľka zistí, že  zdravotný stav  dieťaťa nie je vhodný na prijatie má (sopeľ, kašeľ, horúčku, vši, zápal očných spojiviek a pod.)  môže odmietnuť prevzatie dieťaťa .
 • V prípade zistenia ochorenia, zhoršenia zdravotného stavu alebo úrazu počas dňa v MŠ, budú rodičia telefonicky informovaní a dieťa si PREVEZMÚ!
 • Deťom v MŠ sa nesmú podávať antibiotiká, homeopatiká ani ostatné voľno predajné lieky.